Podvodni protokol za praćenje stanja


Tražene vrste

 

Vrste su odabrali RC znanstvenici na osnovu spleta kriterija koji uljučuju osnovni kriterij da vrste moraju biti vidljive i da im je moguće utvrditi identitet ispod vode, i jedan ili više sljedećih kriterija: alohtona vrsta ili vrsta zaštićena na osnovu Europskih propisa ili međunarodnih sporazuma; osjetljiva na klimatske promjene; „ekosistem inženjer”; ugrožena zbog ljudskih aktivnosti ili komercijalno izlovljena. Zajedno, ove vrste predstavljaju ključna aspekte Sredozemnih podvodnih staništa i promjena koje kroz koje ona prolaze. U slučajevima u kojima je preteško razlikovati vrste, odabran je rod, kao na primjer u slučaju dvije zaštićene Sredozemne vrste morskih konjića.

 

Algae

Caulerpa cylindracea (kaulerpa)

Caulerpa taxifolia (kaulerpa)

 

Sponges

Ircinia spp.

Axinella spp. (rogljača)

Aplysina spp.

Geodia cydonium (velika kremenjača)

Tethya spp. (morska naranča)

 

Corals

Corallium rubrum (crveni koralj)

Paramuricea clavata (velika rožnjača, crvena gorgonija)

Eunicella singularis (uspravna rožnjača)

Eunicella cavolini (morsko stabalce)

Eunicella verrucosa

Maasella edwardsii

Cornularia cornucopiae

Epizoanthus spp.

Parazoanthus axinellae (žuta korasta moruzgva)

Savalia savaglia

Cladocora caespitosa (busenasti koralj)

Astroides calycularis (zvjezdani koralj)

Balanophyllia europaea (široka čaška)

Leptopsammia pruvoti (žuta čaška)

 

Molluscs

Pinna nobilis (plemenita periska)

Arca noae (Noina arka)

Chlamys spp.

Pecten jacobaeus (jakopska kapica)

Patella ferruginea (priljepak)

Rapana venosa

Crostaceans

Palinurus elephas (jastog)

Homarus gammarus (hlap)

Scyllarides latus (kuka)

 

Echinoderms

Paracentrotus lividus (hridinasti ježinac)

Centrostephanus longispinus

Ophidiaster ophidianus

 

Ascidians

Microcosmus spp.

Aplidium conicum

Aplidium tabarquensis

Polycitor adriaticus

 

Fishes

Sciaena umbra (kavala)

Diplodus spp.

Conger conger (ugor)

Chromis chromis (crnej)

Trisopterus minutus (ugotica)

Hippocampus spp. (morski konjić)

 

... i mjehurići zraka!